HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Sáu, 2015

LỊCH SỬ VĂN MIẾU Ở VĨNH PHÚC

    Nước ta từ khi khởi dựng cơ đồ ở Phương Nam, mở mang nền văn hiếu rực rỡ. Ở Kinh thì có Quốc Tử Giám, các tỉnh bên ngoài đều có văn miếu riêng của mỗi địa phương, hàng năm xuân thu nhị kỳ cúng tế, việc đều có biên chép trong điển …

Tiếp tục đọc